Tamanhos disponíveis:

1/2 SAE20F
1/4 SAE28F

5/16SAE24F

3/8 SAE24F
7/16 SAE20F
1/4 SAE 28F 25mm
M 6 40mm
M 6×1.0

M 10X1.0